Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
08.06.2023 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 07.04.2023 - Българска мартеница за новия президент на Фонадация „Александър фон Хумболт“ | 14.12.2022 - Престижно признание за българска хумболтианка | 01.12.2022 - Хумболтианката проф. Радка Аргирова даде интервю за Би Би Си | 07.09.2022 - Напусна ни доц. д-р Милчо Цветков |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Устав

У С Т А В

на Хумболтовия съюз в България

 

Глава І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Хумболтовият съюз в България, наричан по-нататък в настоящия Устав „Съюза“, е научно-творческо сдружение на хумболтианци - стипендианти и носители на награди на германската фондация „Александър фон Хумболт“. Съюзът се учредява без краен срок на съществуване или друго основание за прекратяване.

Чл. 2. Съюзът е автономна организация с нестопанска цел.

Чл. 3. Наименованието на сдружението е Хумболтов съюз в България (абревиатура ХСБ). Седалището на Съюза е в гр. София, а адресът му е: 1040 София, ул. „15 ноември“ № 1, Българска академия на науките. Съюзът има кръгъл печат с надпис „Хумболтов съюз в България“ и с образа на Александър фон Хумболт в средата.

Чл. 4. Съюзът извършва своята дейност в съответствие с общочовешките ценности и със законите на Република България. Съюзът участва в развитието и популяризирането на националната и световната наука и съдейства за умножаването на духовните и материални богатства на нацията.

Чл. 5. Съюзът се състои от следните секции по науки: а) медико-биологически и аграрни; б) физико-математически и геологически; в) химически и технически; г) хуманитарни и обществени. Секциите нямат печати. Филиали на секциите могат да бъдат основавани и в градовете с висши училища и научни институти, където работят хумболтианци.

Чл. 6. Празникът на Съюза е рождената дата на Александър фон Хумболт – 14 септември.

 

Глава ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА

Чл. 7. Съюзът:

а) поддържа приятелски и научни контакти между стипендиантите и носителите на награди и фондацията „Александър фон Хумболт“, както и с други подобни сдружения в страната и чужбина;

б) популяризира българската наука в Германия и германската наука в България чрез институционални и лични контакти;

в) поддържа връзки с научни звена от системата на БАН, с висшите училища и университетите, с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Съюза на учените в България и други научни и творчески съюзи и фондации;

г) организира чествания и участва с доклади по социално значими и/или специфични научни теми чрез публични прояви в печатните и електронните масмедии;

д) участва в регионални, национални и международни срещи на хумболтианци;

е) инициира и провежда кръгли маси, семинари, дискусии, конференции за обсъждане на научни, практически и организационни проблеми, свързани с целите на Съюза;

ж) консултира и подпомага млади учени и опитни изследователи да станат стипендианти на фондация „Александър фон Хумболт“;

з) предлага издигането на кандидатури за академици и член-кореспонденти на БАН, както и за удостояване на негови членове с отличия и награди;

и) поддържа интернет-страница, за която отговаря Ръководството на Съюза.

 


Глава ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 8.1. Членове на Съюза могат да бъдат стипендиантите и носителите на награда на фондацията „Александър фон Хумболт“.

Чл. 8.2. Участието в Съюза е доброволно. Неговите членове приемат Устава, споделят целите на Съюза и подпомагат реализацията им. Членовете на Съюза са равноправни и равнопоставени.

Чл. 8.3. Членовете на Съюза плащат годишен членски внос и работят за постигане на целите, заложени в Устава на Съюза. 

Чл. 8.4. Нови членове на Съюза се приемат със заявление до ръководството на съответната секция и се утвърждават от Ръководството на Съюза. В това заявление кандидатът трябва да заяви, че споделя целите на Съюза и е съгласен с Устава му. 

Чл. 8.5. Членовете на Съюза имат право:

а) да участват в работата на Общото събрание на Съюза;

б) да участват в дейността на Съюза;

в) да избират и да бъдат избирани в Ръководството на Съюза и на неговите секции;

г) да получават информация за дейността на Съюза;

д) да внасят пред Ръководството предложения и проекти за развитие дейността на Съюза;

е) да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, съобразени със задачите на Съюза за постигане на неговите цели;

ж) да ползват материалната база, с която разполага Съюзът.

Чл. 8.6. Членовете на Съюза са длъжни:

а) стриктно да съблюдават задълженията си и правилата на настоящия Устав;

б) редовно да внасят членския си внос;

в) добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи;

г) да не използват по какъвто и да е начин членството си в Съюза за цели, противоречащи на Устава му.

Чл. 8.7. Съюзът може да избира свои почетни членове и почетен председател.

Чл. 8.8. Членството в Съюза се прекратява:

а) едностранно, по инициатива на хумболтианеца, когато това действие не противоречи на действащото законодателство, с писмено предизвестие, отправено до Ръководството;

б) с изключване – по предложение на Ръководството и с решение на Общото събрание, когато поведението на член на Съюза грубо злепоставя интересите на Съюза; когато изключваният системно не изпълнява своите задължения и нарушава Устава или при друго поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;

в) при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице – член на Съюза.

Чл. 8.9. При напускане на Съюза и при изключване платеният членски внос не се връща.

 

Глава ІV. РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА

Чл. 9. Висш ръководен орган на Съюза е Общото събрание. То се свиква по инициатива на Ръководството на Съюза или по искане на 1/3 от членовете на Съюза. За свикването на Общо събрание членовете на Съюза трябва да бъдат уведомени в писмена форма не по-късно от две седмици преди обявената дата за неговото провеждане. Покана за свикване на Общо събрание се публикува и на интернет-страницата на Съюза.

а) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко 50% + 1 от всички членове. Ако не се достигне необходимият кворум в обявения час, Общото събрание се отлага с 15 минути и се провежда на същото място и при същия дневен ред, като се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

б) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощия.

в) Общото събрание приема решенията си с явно гласуване с мнозинство на гласовете 50% + 1 глас от присъстващите.

г) Решенията на Общото събрание за изменения на Устава, за прекратяване на дейността на Съюза, за преобразуването му или за участие в други организации се вземат с мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите. По въпроси, които не са били вписани в дневния ред и оповестени надлежно, не могат да се вземат решения.

д) Общото събрание изслушва и приема отчета на Ръководството и на Ревизионната комисия на Съюза, избира и освобождава Ръководството и Ревизионната комисия и определя основните насоки за дейността на Съюза.

е) Председателят на Съюза и останалите членове на Ръководството (без председателите на секциите) се избират пряко от Общото събрание. Мандатът на председателя съвпада с мандата на Ръководството.

ж) Мандатът на Ръководството е две години. Всеки негов член може да бъде преизбиран за не повече от два последователни мандата на една и съща длъжност. Заемащите съответната длъжност изпълняват своите функции до окончателното провеждане на новия избор.

з) Съюзът се представлява от председателя и/или от упълномощено от него лице. Общото събрание оказва контрол върху решенията и дейността на лицата, представляващи Съюза.

Чл. 10. Ръководството на Съюза се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар, касиер и председателите на секции. На заседанията на Ръководството могат да присъстват с право на съвещателен глас почетните членове и ученият-посланик на фондация „Александър фон Хумболт“.

Чл. 11. Избраното Ръководство:

а) Изпълнява решенията на Общото събрание и управлява дейността на Съюза съгласно приетия Устав.

б) Подготвя и предлага на Общото събрание за обсъждане и приемане отчетния доклад за дейността на Съюза и финансовото му състояние и прави предложения за промяна в Устава.

в) Организира провеждането на национални мероприятия, както и срещи с Ръководството на фондация „Александър фон Хумболт“ и с хумболтови клубове на други страни.

г) Изпълнява функциите на организационен комитет за провеждане на традиционните Хумболтови колегиуми (Humboldt-Kollegs). 

д) Утвърждава приемането на нови членове на Съюза и предлага за утвърждаване от Общото събрание на предложения за изключване на членове на Съюза.

е) Заседанията на Ръководството се свикват от председателя по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Ръководството чрез покана по електронната поща, изпратена най-късно в едноседмичен срок преди датата на провеждане на заседанието. Заседанието е законно, ако на него присъстват най-малко половината от членовете на Ръководството. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове, освен в случаите по чл. 11 б) и д), когато решенията се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на Ръководството.

Чл. 12. Ревизионната комисия се състои от трима членове на Съюза: председател и двама членове, които се избират от Общото събрание за срок от две години. Ревизионната комисия контролира финансовото състояние на Съюза. 

Чл. 13. Всяка от секциите се ръководи от председател и заместник-председател, избирани чрез обикновено мнозинство на заседание, състояло се преди заседанието на Общото събрание на Съюза. На Ръководството на Съюза се представя протокол и списък на членовете, присъствали на съответното отчетно-изборно събрание на секцията.

 

Глава V. ФИНАНСИ

Чл.14. Приходите на Хумболтовия съюз се формират от постъпления от членски внос, както и от спонсорства, дарения, помощи и завещания от страната и чужбина.

а) Размерът на членския внос, дължим от членовете на Съюза, начинът и сроковете на внасянето му се определят от Общото събрание и подлежат на актуализиране.

б) Със средствата на Съюза могат да се посрещат разходи по неговата дейност.

в) Имуществото на Съюза се управлява от Ръководството, което решава условията и начините на разпореждане с него съобразно Устава и решенията на Общото събрание.

г) Имуществото на Съюза може да бъде разходвано единствено за постигане на неговите цели и за осъществяване на дейността на Съюза.

 

Настоящият устав е приет от Общото събрание на Хумболтовия съюз в България, състояло се на 16.05.2002 г.; актуализиран и допълнен от Общото събрание на Съюза на 27.04.2017 г. и на 8.07.2021 г.


София, 8.07.2021 г.
Председател на ОС:
(чл.-кор. проф. дн Илза Пъжева)За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2024