Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
26.11.2021 - Тринадесет български хумболтианци в списъка на най-авторитетните учени в света | 19.11.2021 - Събранието на академиците избра петима хумболтианци за академици и член-кореспонденти | 02.10.2021 - Напусна ни проф. д-р Борис Парашкевов | 08.07.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България | 03.06.2021 - Редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България |

 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Становища на ХСБ
 • Издания на ХСБ
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
Устав

У С Т А В


Глава І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Хумболтовият съюз в България, наричан по-нататък в настоящия Устав “Съюза”, е научно-творческо сдружение на хумболтианци - стипендианти и носители на награди на германската фондация “Александър фон Хумболт“. Съюзът се учредява без краен срок на съществуване или друго прекратително основание.

Чл. 2. Съюзът е автономна организация с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 3. Наименованието на сдружението е Хумболтов Съюз в България (абревиатура ХСБ). Седалището на Съюза е в гр. София, а адресът му е: 1040 София, ул. "15 ноември" № 1, Българска академия на науките. Съюзът има кръгъл печат с надпис “Хумболтов съюз в България” и с образа на Александър фон Хумболт в средата.

Чл. 4. Съюзът извършва своята дейност в съответствие с общочовешките ценности и със законите на Република България. Съюзът участва в развитието на националната и световната наука и съдейства за умножаването на духовните и материални богатства на нацията.

Чл. 5. Съюзът се състои от следните секции по науки: а) медико-биологически и аграрни; б) технически в) физико-математически и геологически; г) химически; д) хуманитарни и обществени. Секциите нямат печати. Филиали на секциите могат да бъдат основавани и в градовете с висши училища и научни институти, където работят хумболтианци.

Чл. 6. Празникът на Съюза е рождената дата на Александър фон Хумболт – 14 септември.

 

Глава ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА

Чл. 7. Съюзът:
а) поддържа приятелски и научни контакти между стипендиантите и носителите на награди и фондацията “Александър фон Хумболт”, както и с други подобни сдружения в страната и чужбина;
б) популяризира българската наука в Германия и германската наука в България чрез институционални и лични контакти;
в) поддържа връзки с научни звена от системата на БАН, висшите училища и университетите, с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Съюза на учените в България и други научни и творчески съюзи и фондации;
г) организира чествания и участва с доклади по социално значими и/или специфични научни теми чрез публични прояви в печатните и електронните масмедии;
д) участва в регионални, национални и международни срещи на хумболтианци;
е) инициира и провежда кръгли маси, семинари, дискусии, конференции за обсъждане на научни, практически и организационни проблеми, свързани с целите на Съюза;
ж) консултира и подпомага млади учени и опитни изследователи да станат стипендианти на фондация „Александър фон Хумболт“;
з) предлага издигането на кандидатури за академици и член-кореспонденти на БАН, както и за удостояване на негови членове с отличия и награди;
и) издава свой бюлетин и поддържа интернет-страница по решение на Ръководството на Съюза.


Глава ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 8.1. Членове на Съюза могат да бъдат стипендиантите и носителите на награда на фондацията “Александър фон Хумболт”. Съюзът се състои от индивидуални редовни членове.

Чл. 8.2. Участието в Съюза е доброволно. Неговите членове приемат Устава, споделят целите на Съюза и подпомагат реализацията им. Членовете на Съюза са равноправни и равнопоставени.

Чл. 8.3. Правата на редовни членове имат онези хумболтианци, които плащат редовно членския си внос и работят за постигане на целите, заложени в Устава на Съюза. 

Чл. 8.4. Нови членове на Съюза се приемат със заявление до ръководството на съответната секция и се утвърждават от Ръководството на Съюза. В това заявление кандидатът трябва да заяви, че споделя целите на Съюза и е съгласен с Устава му. 

Чл. 8.5. Членовете на Съюза имат право:
а) да участват в работата на Общото събрание на Съюза;
б) да участват в дейността на Съюза;
в) да избират и да бъдат избирани в Ръководството на Съюза и на неговите секции;
г) да получават информация за дейността на Съюза;
д) да внасят пред Ръководството предложения и проекти за развитие дейността на Съюза;
е) да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, съобразени със задачите на Съюза за постигане на неговите цели;
ж) да ползват материалната база, с която разполага Съюзът.

Чл. 8.6. Членовете на Съюза са длъжни:
а) стриктно да съблюдават задълженията си и правилата на настоящия Устав;
б) редовно да внасят членския си внос;
в) добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на конкретни задачи;
г) да не използват по какъвто и да е начин членството си в Съюза за цели, противоречащи на Устава му.

Чл. 8.7. Съюзът може да избира свои почетни членове и почетен Председател.

Чл. 8.8. Членството в Съюза се прекратява:
а) едностранно, по инициатива на хумболтианеца, когато това действие не противоречи на действащото законодателство, с писмено предизвестие, отправено до Ръководството;
б) с изключване – по предложение на Ръководството и с решение на Общото събрание, когато поведението на член на Съюза грубо злепоставя интересите на Съюза; когато изключваният системно не изпълнява своите задължения и нарушава Устава или при друго поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
в) при смърт или поставяне под пълно запрещение на член - физическо лице;

Чл. 8.9. При напускане на Съюза и при изключване платеният членски внос не се връща.

 

Глава ІV. РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА

Чл. 9. Висш ръководен орган на Съюза е Общото събрание. То се свиква по инициатива на Ръководството на Съюза или по искане на 1/3 от членовете на Съюза. За свикването на Общо събрание членовете на Съюза трябва да бъдат уведомени своевременно в писмена форма. Събранието се смята за редовно проведено, ако месец преди неговото провеждане обявата е публикувана в Държавен вестник. Покана за свикване на Общо събрание се публикува и на интернет-страницата на Съюза.
а) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко 50% + 1 от всички членове. Ако не се достигне необходимият кворум в обявения час, Общото събрание се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, като се счита за законно, независимо от броя на присъстващите;
б) в Общото събрание всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощия;
в) Общото събрание приема решенията си с явно гласуване с мнозинство на гласовете 50% + 1 глас от присъстващите;
г) решенията на Общото събрание за изменения на Устава, за прекратяване на дейността на Съюза, за преобразуването му или за участие в други организации се вземат с мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите. По въпроси, които не са били вписани в дневния ред и оповестени надлежно, не могат да се вземат решения;
д) Общото събрание изслушва и приема отчета на Ръководството и на Ревизионната комисия на Съюза, избира и освобождава Ръководството и Ревизионната комисия и определя основните насоки за дейността на Съюза; 
е) Председателят на Съюза и останалите членове на Ръководството (без председателите на секциите) се избират пряко от Общото събрание. Мандатът на Председателя съвпада с мандата на Ръководството;
ж) мандатът на Ръководството е 2 (две) години. Всеки негов член може да бъде преизбиран за не повече от два последователни мандата на една и съща длъжност. Старите носители на ръководни длъжности продължават да упражняват своите функции до окончателното провеждане на съответния актуален избор;
з) Съюзът се представлява от Председателя и/или от упълномощено от него лице. Общото събрание оказва контрол върху решенията и дейността на лицата, представляващи Съюза.

Чл.10. Ръководството на Съюза се състои от председател, двама заместник председатели, секретар, касиер и председателите на секции. На заседанията на Ръководството могат да присъстват с право на съвещателен глас почетните членове и ученият-посланик на фондация „Александър фон Хумболт“.

Чл. 11. Избраното Ръководство:
а) изпълнява решенията на Общото събрание и управлява дейността на Съюза съгласно приетия Устав.
б) подготвя и предлага на Общото събрание за обсъждане и приемане отчетния доклад за дейността на Съюза и финансовото му състояние и прави предложения за промяна в Устава;
в) организира провеждането на национални мероприятия, както и срещи с Ръководството на фондация „Александър фон Хумболт“ и с хумболтови клубове на други страни;
г) изпълнява функциите на организационен комитет за провеждане на традиционните Хумболтови колегиуми (Humboldt-Kollegs); 
д) утвърждава приемането на нови членове на Съюза и предлага за утвърждаване от Общото събрание на предложения за изключване на членове на Съюза;
е) заседанията на Ръководството се свикват от Председателя по собствена инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Ръководството чрез покана по електронната поща, изпратена най-късно в едноседмичен срок преди датата на провеждане на заседанието. Заседанието е законно, ако на него присъствуват най-малко половината от членовете на Ръководството. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от всички членове, освен в случаите на чл. 11 б) и д), които решения се взимат с мнозинство 2/3 от членовете на Ръководството.

Чл. 12. Ревизионната комисия се състои от трима членове на Съюза: председател и двама членове, които се избират от Общото събрание за срок от две години. Ревизионната комисия контролира финансовото състояние на Съюза. 

Чл. 13. Всяка от секциите се ръководи от председател и секретар, избирани чрез обикновено мнозинство на заседание, състояло се преди заседанието на Общото събрание на Съюза. На Ръководството на Съюза се представя протокол и списък на членовете, присъствали на съответното отчетно-изборно събрание на секцията.

 

Глава V. ФИНАНСИ

Чл.14. Приходите на Хумболтовия Съюз са постъпления от членски внос, както и от спонсорства, дарения, помощи и завещания от страната и чужбина.
а) размерът на членския внос, дължим от членовете на Съюза, начинът и сроковете на внасянето му се определят от Общото събрание и подлежат на актуализиране;
б) със средствата на Съюза могат да се придобиват вещи и имоти, както и да се посрещат разходи по неговата дейност;
в) имуществото на Съюза се управлява от Ръководството, което решава условията и начините на разпореждане с него съобразно Устава и решенията на Общото събрание;
г) имуществото на Съюза може да бъде разходвано единствено за постигане на неговите цели и за осъществяване на дейността на Съюза.

Настоящият устав е приет от Общото събрание на Хумболтовия Съюз в България, състояло се на 16.05.2002 г. и е актуализиран и допълнен от Общото събрание на Съюза на 27.04.2017 г.


София, 27.04.2017 г.
Председател на ОС: проф. Димо ПлатикановЗа фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Издания на ХСБ  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2022