Начало       Вход   |   Контакти   
Deutsch English
11.02.2019 - Хумболтовият съюз в България се раздели с проф. дхн Мариана Митева | 30.11.2018 - Хумболтови лекции 2018 | 05.07.2018 - Декларация по повод на приетия Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България | 08.06.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ | 30.05.2018 - Среща-разговор на тема: „Една година от приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.“ |
 • За ХСБ
 • Устав
 • Ръководство
 • Секции
 • Членове
 • Библиотека
 • Конференции
 • Галерии
 • Памет
проф. д.м.н Николай Колев Витанов

02/12/1965

Адрес
Институт по механика на БАН,
ул. акад. Г. Бончев, бл. 4, 1113 София

Телефон
979 6416

e-mail
vitanov@imbm.bas.bg

Научни области
механика на флуидите
нелинейна динамика
математическа икономика
математическа социална динамика
нелинейни частни диференциални уравнения
линеен и нелинеен анализ на времеви редове

Научни постижения
модифициран метод на най-простото уравнение за получаване на точни решения на нелинейни частни диференциални уравнения; математически модел на идеологическата борба; метод за предсказване на силни пориви на вятъра; аналитични резултати за тгорните граници на топлопреноса в слоеве флуид при различни условия

Заемани длъжности
2010 - досега
заместник-директор по науката и връзки с бизнеса • Институт по Механика на БАН

Хумболтови престои в Германия
2003 - 2004
Дрезден, Макс-Планк институт по физика на сложните системи. Научен домакин: проф. Холгер Канц

Отличия
  • Първа награда на съюза на учените в България за най-добри научни постижения - 2007 г.
Публикации
Стефан Радев, Стойчо Панчев, Николай К. Витанов. Неустойчивост, хаос, турбулентност. София: Академично издателство "Марин Дринов" на БАН, 2012.

Николай К. Витанов. Горни граница на топлопреноса и дисипацията на енергия в движещи се флуиди. София: Институт по механика, 2011.

Николай К. Витанов, Златинка Димитрова, Стойчо Панчев. Социална динамика без формули. София: Академично издателство "Марин Дринов" на БАН, 2008.

Николай К. Витанов, Златинка Димитрова, Стойчо Панчев. Популационна динамика и национална сигурност. 2005: Академично издателство "Марин Дринов" на БАН, 2005.

За фондация Александър фон Хумболт
Възможности за изследователска дейност в Германия
Материали
Humboldt Kosmos


За ХСБ  •  Новини и събития  •  Устав  •  Ръководство  •  Секции  •  Членове  •  Библиотека  •  Памет
Хумболтов съюз в България. Всички права запазени © 2011 - 2019